Wiadomości branżowe

UNICEF i Helsińska Fundacja Praw Człowieka informują jakie są najpoważniejsze zagrożenia w realizacji praw dziecka w Polsce

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) i UNICEF, wspierane przez zespół ekspertów, zidentyfikowały kluczowe problemy dzieci i przekazały rekomendacje przedstawicielom Sejmu i Rządu.

19 listopada, w przeddzień rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, odbyło się w Sejmie spotkanie młodzieży z parlamentarzystami (z Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Społecznej i Rodziny, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia) i członkami rządu. Młodzi ludzie mówili o naruszaniu ich praw w codziennym życiu, podawali konkretne przykłady. Uczestnicy spotkania otrzymali od HFPC i UNICEF raport „Przestrzeganie praw dziecka w Polsce. Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu".

Przedstawiony dokument pokazuje, jak wiele jest problemów wymagających strategicznych działań władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Dwa generalne problemy przedstawione w raporcie to brak koordynacji działań na rzecz dzieci oraz niedostosowany do potrzeb system kształcenia nauczycieli i wychowawców.

Raport zawiera też szczegółowe rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów życia dziecka (edukacja, ochrona zdrowia, pomoc dzieciom krzywdzonymi, pozbawionym opieki rodziców i dzieciom niepełnosprawnym) w tym m.in.:

wprowadzenie edukacji praktycznej, aktywizującej ucznia i uczącej go myślenia (z przeprowadzonych badań wynika, że średnio 1 sekunda na każdej lekcji jest poświęcona na twórcze myślenie ucznia),

zamiast przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie - wprowadzenie szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej promującej zdrowy styl życia, profilaktykę uzależnień i zagrożeń, edukację seksualną,

usprawnienie profilaktyki zdrowotnej dzieci i wprowadzenie corocznego badania ogólno- pediatrycznego, mającego na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości - do szpitali coraz częściej trafiają dzieci w bardzo zaawansowanym już stadium choroby, gdy leczenie jest trudne, a mali pacjenci narażeni na dodatkowe cierpienie,

stworzenie, na podobieństwo innych krajów, służb ochrony dzieci, których podstawowym zadaniem byłoby szybkie identyfikowanie i organizowanie „pierwszej pomocy" dla dzieci -ofiar krzywdzenia,

wprowadzenie systemowej pomocy „rodzinie w kryzysie", tak, aby zapobiegać zabieraniu dziecka rodzicom. Odbieranie dziecka to ostateczność a nie środek profilaktyczny,

upowszechnienie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji w przypadku stwierdzenia niepełnosprawności u dziecka oraz organizowanie jak najwcześniej wsparcia i pełnej informacji o chorobie i dostępnych metodach leczenia dla rodziców. Teraz rodzice po zdiagnozowaniu niepełnoprawności u dziecka są pozostawiani samym sobie. Najczęściej nie otrzymują żadnych informacji co mają robić dalej, jak leczyć dziecko, gdzie zwrócić się o pomoc.

Zagrożenia dla przestrzegania praw dziecka i rekomendacje zostały omówione w dokumencie przekazanym podczas spotkania w Sejmie.
W ramach wspólnego projektu HFPC i UNICEF będą monitorowały prace Sejmu i Rządu. Za rok przedstawią raport, który pokaże, jakie działania podjęli poszczególni Posłowie i Ministrowie, aby zgłoszone problemy zostały rozwiązane.

* * *

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją utworzoną w 1989 roku przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce. Jej misja to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą. Od 2007 r. HFPC ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

UNICEF jest agendą ONZ powstałą w 1946 roku, zajmującą się pomocą i rozwiązywaniem problemów dzieci na całym świecie. Misją UNICEF jest, aby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci. UNICEF jest w całości finansowany z dobrowolnych składek darczyńców.

Więcej informacji:

Ewa Falkowska
Dyrektor ds. Advocacy
UNICEF Polska
[email protected]
22 656 66 12, 508 39 87 92

Elżbieta Czyż
Koordynator programu prawa dziecka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
[email protected]
691 538 800

Źródło UNICEF Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy